Özgür Erdursun, Mali müşavirlik ve Sosyal Güvenlik konularında yerel ve ulusal basında mesleğinde bilgi birikim ve başarısı ile kamuoyunda yönlendirici bilgiler aktarmaktadır. Özgür Erdursun’ un bilgi birikim ve tecrübelerinden sizlerde faydalanabilirsiniz.

Girişimci olmak risk almaktır, risk karşılığında da doğru yönlendirmeler ile beklediğiniz karlılığı elde edebilirsiniz.

Amaç ve Konu:

İş hayatının artan rekabet ortamı ve sürekli değişen yasal mevzuat, şirketlerin mali işler süreçlerini (muhasebe, vergi, finansal raporlama, bordro vb.) en verimli ve en doğru şekilde yönetmelerini zorunlu hale getirmiştir. Şirket yönetimleri kendi faaliyet alanlarına odaklanıp, şirketin bu günü ve geleceği için kritik öneme sahip olan mali işler süreçlerini “Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri” sunan profesyonel ve uzman firmalara teslim ederek, büyüme, karlılık, uluslararası piyasalara açılma gibi hedeflerine ulaşabilmektedir.

Türkiye’de yaptığı çalışmalarla mesleğinde bilgi ve tecrübeye sahip Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ve tecrübeli ekibi “Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri” konusunda yanınızda… Eğitimini tamamlamış işinde uzman kadromuz ve yöneticilerimizle muhasebe ve mali müşavirlik alanlarında sayısız çözümler sunarak müşterilerimizin finansal ve operasyonel hedeflerine ulaşmasında yardımcı olmaktayız.

İşyeri açmaya karar verdiğinizde hangi tür şirket ya da işletme statüsünde faaliyetinize başlayacağınız, işyeri açarken devlet kurumlarının sizlere sunmuş olduğu teşvik ve destek haklarından ne şekilde yararlanacağınız, personel çalıştıracaksanız sgk ve iş-kur teşvikleri ve destekleri hakkında kapsamlı bilgi vererek şahıs işletmesi ya da şirketinizin kuruluş işlemlerinden başlayarak firmanızın büyüyüp gelişmesi için doğru ve güvenilir bilgiler ile sizlere Mali müşavirlik ve Sosyal Güvenlik danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Mali müşavirlik hizmetleri konusunda 0 543 625 5 625 numarası ile Özgür Erdursun ile irtibata geçebilirsiniz.

Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz:

 • • Şirket Kuruluşları;
 • - Anonim Şirket
 • -Limited Şirket
 • -Adi Ortaklık
 • -Yabancı ortaklı ve Sermayeli Şirketler
 • -Factoring ve Leasing Şirketleri
 • -Yetkili Müesseseler
 • • Muhasebe sistemlerinin kurulması ve uygulanması
 • • Vergi ve ilgili diğer mevzuata ve Tek Düzen muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlanması, ilgililere dönemsel raporların sunulması.
 • • Bilanço, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması.
 • • KDV iade işlemleri hazırlıkları,
 • • Kayıt ve belge düzeninin mevzuata uygunluğunun araştırılması
 • • Mali tabloların ve UFRS' nın oluşturulması ve raporlanması

Denetim Hizmetleri:

 • Bağımsız denetim
 • Vergi denetimi
 • Konsolide mali tablolar denetimi
 • İç denetim ve raporlama
 • Ulusal ve uluslararası standartlarda kredi verilebilirlik denetimi
 • Kredi verenlerce istenen uygunluk denetimi
 • Uluslararası denetim standartlarına göre denetim ve raporlama
 • Şirket alımlarında, devir ve birleşmelerinde denetim ve raporlama
 • SSK Denetim İşlemleri

Hukuk Hizmetleri:

Mükellefler adına açılması gereken vergi davaları için gerekli inceleme ve hazırlığı yapmak, gerekli delilleri ,benzer konudaki Danıştay kararlarını v.b.dokümanı toplamak; dava dilekçesini hazırlamak. Dava aşamasında mükellefe danışmanlık yapmak.

 • SSK mevzuatı
 • İş güvenliği, işçi sağlığı
 • İş kanunu ve topluca iş hukuku danışmanlığı
 • Vergi davaları
 • Vergi ihtilaf ve çözümleri

Tasdik Hizmetleri:

a)Gelir ve Kurumlar Vergisi İşlemleri

• Kurumlar Vergisi beyannamesi ve mali tabloları
• Gelir Vergisi beyannamesi ve mali tabloları
• Yatırım indirimi tasdiki
• Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler

b)Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi İşlemleri

• KDV ve ÖTV iade ve mahsup işlemleri tasdiki
• Özel Tüketim Vergisi sıfırlanmış deniz yakıtı raporu
• Dahilde işleme izin belgesine göre yapılan K.D.V. tecil-terkin işlemleri tasdiki

c)Diğer Tasdik İşlemleri

• İç kaynakların sermaye eklenmesi tasdiki
• Stok değerlemesi
• Sermaye artışının tespiti raporları
• Dernek, tesis, vakıf ve benzeri kurumların muafiyet ve istisna ve hesaplarının tasdik işlemleri
• Yatırım teşvik belgesi işlemleri
• Kredilere ilişkin tespit işlemleri
• Seyahat acentalarının turizm geliri elde etme ve döviz getirme yükümlülüklerine ilişkin tespitler
• Ham petrol ve petrol ürünleri ithali ve LPG ile ilgili olarak talep edilecek inceleme ve tespitler
• Mali tabloların uygunluğu ve hasılat Tespiti
• Organize Sanayi Bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi

Danışmanlık Hizmetleri

• Kurum ve kuruluşların mevcut ve doğabilecek sorunlarına çözümler üretmek
• Şirketinizin son üç yıldaki faaliyetlerinin mali analiz teknikleri ile değerlendirilmesi ve öneriler
• Finansman (banka kredi, v.b.) ve teşvik konularında destek vermek
• İşletmelerin doğabilecek uzun vadeli vergisel yükleri hakkında bilgilendirmede bulunmak
• Nakit akışına ve âtıl kalmış ya da kalabilecek nakit dengelerine yön vermek
• Günün değişen ve gelişen ekonomik koşullarında oluşabilecek yeni yatırımlarda tavsiye ve yol göstermek suretiyle yardımcı olmak
• SSK ve İş Mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.
• Muhasebe sistemlerinin kuruluşu ve mevcut muhasebe sistemlerinin incelenerek şirketlerin yapısına en uygun muhasebe sisteminin belirlenmesi ve uygulanması hakkında danışmanlık

Hile ve Suistimal Denetçiliği Araştırmacı Muhasebecilik

• Şirketinizin hile suistimal denetimini yapma tespit etme.
• Şirketinize hilelin verdiği zararın boyutlarını hesaplamak
• Hile yapılmasını önleyici ve caydırıcı önlemlerin alınmasını sağlamak

Uzman Dava Desteği ve Firma İç Denetim Destek ve Hizmetleri

• Her türlü yolsuzluk davaları
• Hasar ve zarar tahminleri
• Sigorta anlaşmazlıkları
• Anlaşmadan doğan tüm sorunlar
• Patent, markalar ile ilgili sorunlar
• İflas davaları
• İşletmeler arası sorunlar
• Şirketlerin dava konusu ile ilgili gerekli araştırmaları yapmak
• Ortaya çıkan görüşünü mahkemede hakim ve avukatlara aydınlatıcı ve öğretici bir biçimde yansıtmak

Profesyonel Yönetim Danışmanlığı(İş Merkezi, Site, Residence ve Apartmanlarda)

• Binanızla ilgili tüm işletme - yönetim ve muhasebe çalışmalarının yürütülmesi
• İşletme defterinizin adınıza tutulması
• Personel hizmetleri
• Gecikmiş aidat Tahsilatları ve Avukatlık hizmetleri
• Bilişim Hizmetleri (İnternet ortamında tüm muhasebe kayıtlarının paylaşımı)
• Cep telefonlarına SMS ve toplu E-Mail yolu ile ilan ve duyuru

Kurumsal Yapı Denetimi

• Şirketinizin kurumsal yapısını kontrol analiz ve iyileştirme

Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı

• Şirketinizin bilgi işlem alt yapısını tespit düzenleme iyileştirme
• Şirketinizin bilgi işlem güvenlik kriterlerini belli bir yapıda kontrol ve iyileştirme