Emekli Olmak için İşten Ayrılma Şarına Devam!

Yaşlılık aylığı talebinde bulunan sigortalıların çalıştığı işten ayrılmaları gerektiğine dair hükmün iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı 03.03.2021 tarihli ve 31412 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 14.01.2021 tarihli 2019/104 E. 2021/3 K. sayılı Kararı sonrası SGK 10.03.2021 tarihli 2021/5 sayılı Genelgesi ile Yaşlılık aylığı talebinde bulunan sigortalıların çalıştığı işten ayrılmaları gerektiğine ilişkin Genelge yayımladı.

  Anayasa Mahkemesi kararıyla ilgili SGK’nın 10.03.2021 tarihli 2021/5 sayılı Genelgesinde;

  • 506 sayılı Kanun’un “Aylığın Başlangıcı” başlıklı mülga 62.Maddesinin 1.Fıkrasındaki hüküm ile ilgili iptal kararı verilmesine rağmen “Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları” başlıklı mülga 60.Maddesinin (H) bendindeki “Bu maddede belirtilen yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için sigortalının çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttır.” Hükmü ile ilgili ise bir iptal kararı verilmediği,
  • 506 sayılı Kanundan sonra halen uygulanmakta olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 28.Maddesinin 9.Fıkrasına göre de yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için, 5510/4-1 (a) bendinde belirtilen sigortalının çalıştığı işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunması gerektiği,
  • Anayasa Mahkemesi kararına ilişkin olarak, Sigortalılık İşlemleri konulu 2018/38 sayılı Genelge’nin “İkinci Kısım/Üçüncü Bölüm/Yaşlılık Sigortası” başlığının “6.5. Aylığa Hak Kazanma Koşullarının Oluşmadığının Aylık Bağlandıktan Sonra Tespit Edilmesi ve Aylığın Tekrar Başlaması” alt başlığı altına (6.5.4.) maddenin eklendiği,
Genelgeye eklenen bu maddeye göre;
  • 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden önce 4/1-(a) kapsamında yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılardan tahsis talebinde bulundukları tarihte işten ayrılma koşulunun gerçekleşmediğinin sonradan tespit edilmesi halinde, söz konusu sigortalılar hakkında işlem yapılmayacağı ve aylıklarının ödenmeye devam edileceği,
  • Ancak, 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden sonra yaşlılık aylığı talebinde bulunan sigortalıların yaşlılık aylığından yararlanabilmesi için çalıştığı işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunmaları şartının devam edeceği,
Belirtilmiştir.
Dolayısıyla, 5510 sayılı Kanun hükümleri gereğince yaşlılık aylığı talebinde bulunan sigortalıların çalıştığı işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunmaları şeklindeki mevcut uygulama devam etmektedir.