Sürekli İş Göremezlik Gelirinden Kimler Nasıl Yararlanabilir?

Sürekli İş Göremezlik Gelirinden Kimler Nasıl Yararlanabilir?

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle SGK’ca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden SGK Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az yüzde 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalıya bağlanan bir hak olmaktadır.

Kavram kargaşası nedeniyle yıllarca bu geliri alan kişiler bile emekli aylığı aldıklarını zannetmektedirler.

Sürekli iş göremezlik durumunun tespiti için SGK Sağlık Kuruluna;
a) İlk işe giriş sağlık raporu,
b) İş kazası ve meslek hastalığı bildirim belgesi,
c) Olayın Kanuna göre iş kazası olup olmadığı veya sigortalının meslek hastalığına yakalandığı işyerine ait çalışma şartlarını net olarak belirtir rapor ve tutanaklar,
ç) Çalışır veya çalışamaz raporu,
d) Geçici iş göremezlik ödeneği belgesi,
e) İş kazasından sonra veya meslek hastalığının tedavisi için başvurduğu hastanelerden alınan epikrizler (Hastalığın aşamalarına ilişkin belgeler),
f) Sigortalının tedavisi tamamlanıp bulguları kalıcı bir doku veya işlev bozukluğu halini aldıktan sonra, son durumunu gösterir sağlık kurulu raporu ve dayanağı tüm belgelerin,
gönderilmesi gerekiyor.

Sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için sigortalının, örneği SGK’ca hazırlanan tahsis talep dilekçesi ile ilgili üniteye başvurması ve dilekçesine bir adet belgelik fotoğraf eklemesi gerekiyor. Sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için, sigortalının çalıştığı işten ayrılması, iş yerini kapatması veya devretmesi gerekmiyor.

Ölüm geliri
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölenlerin hak sahiplerine olduğu gibi sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ölen sigortalının hak sahiplerine de ölüm geliri bağlanıyor.
Sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ölen sigortalıların; ölüm sebebini bildiren ve ilgili makamlarca düzenlenen onaylı ölüm tutanağı, defin ruhsatı, gömme izin kâğıdı, ölü muayene zabıt varakası, otopsi raporu veya doktor raporu gibi belgelerin temininin imkânsız olduğu hallerde, sigortalının ölümünden önce sürekli iş göremezliğine esas iş kazası veya meslek hastalığı dışında başka bir kaza geçirip geçirmediği ya da başka bir hastalığa yakalanıp yakalanmadığının mahallinde tahkikinin SGK’nın sosyal güvenlik kontrol memurları aracılığıyla yaptırması gerekiyor.

Yeni Hak:
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü, yüzde 50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış olanların ölümleri durumunda eski dönemde hak sahiplerime ölüm geliri bağlanmıyordu. Oysa sürekli iş göremezlik geliri almaktayken 01.10.2008 tarihinden sonra ölen ve ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayan sigortalının almakta olduğu sürekli iş göremezlik geliri hak sahiplerine paylaştırılabilecek.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür ERDURSUN

Yorumunuzu bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir