Sigortasız İşçi Çalıştırdığınız Tespit Edilirse Ne Yapmalısınız!

Sigortasız İşçi Çalıştırdığınız Tespit Edilirse Ne Yapmalısınız!

Sigortasız işçi mi çalıştırıyorsunuz aman ha sakın sigortasız işçi çalıştırmayın, yaptık bir hata diyorsanız Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler olmadan kendiniz bildirimde bulunursanız küçük cezalarla işlemlerinizi sonuçlandırabilirsiniz.

SGK’ya sigortasız işçi çalıştırdığını kendisi bildiren işverene İdari Para Cezalarında büyük indirimler yapılıyor.Sigortasız işçi çalıştıran işveren yakalanırsa uygulanacak cezalar ağırlaşıyor.

İşyerinize geldiler ve sigortasız işçileri tespit ettiler işte süreç başlamış oldu.

İşyerinize İdarî para cezaları  tebliğ ile tahakkuk eder.

İPC Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Kuruma yatırılır İdarî para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenmesi halinde, 3/4  tahsil edilir. 1/4 indirim hakkı kazanılır.

15 gün içinde SGK’ya itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur.

Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idari para cezası kesinleşir.

Peşin ödeme idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez. Ancak Kurumca veya mahkemece Kurum lehine karar verilmesi halinde, daha önce tahsil edilmemiş olan 1/4 ceza tutarı tahsil edilir.

Mahkemeye başvurulması idari para cezasının takip ve tahsilini durdurmaz.

Tebliğ tarihinden itibaren 15  gün içinde ödenmeyen idari para cezaları, hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

İdarî para cezaları on yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Zamanaşımı süresi, fiilin işlendiği tarihten itibaren başlar.

Sigortasız işçi çalıştırdığınızı kendiniz beyan edip  gerekli belgeleri kendiniz verirseniz :

Kendiniz sigortasız işçiye ait bildirimi yapmış iseniz ödeyeceğiniz cezalar  (İşyeri kayıtlarınız SGK Müfettişleri ve Kontrol Memurlarınca incelenirse  ücret bordrosu ve Yasal defter kayıt geçersizliğine bağlı cezalar eklenir..)1 yıl için ve 1  sigortasızı baz alıyoruz  .Eğer sigortasız sayısı artarsa aşağıdaki tabloya sadece  işe giriş bildirgesi  ve aylık prim hizmet belgesi cezaları eklenir..Diğer cezalar sabit kalır.

  1. a) Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara (1yıl için 1sigortalı ) : 3,044 TL
  2. b)  Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için 1 sigortalı ) 3,044 TL
  3. c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar (1 yıl için 1 sigortalı ) 3,044 TL

İdari Para cezası tablosu

Ceza nedeni Her ay için Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için) Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için ) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar (1 yıl için)
İşe giriş bildirgesi verilmemesinden dolayı Asgari Ücret x 1×2/3 katı Toplam2/3 asgari Ücret * Asgari Ücret x 1×2/3 katı Toplam2/3 asgari Ücret Asgari Ücret x 1×2/3 katı  Toplam2/3 asgari Ücret
Aylık Prim Hizmet belgesi verilmemesinden dolayı Her Ay için asgari ücretin 1/5 i veya 1/8 katı Belgenin ek olduğunu ve tek sigortalı olduğunu varsayıyoruz.  Asgari ücretx1/8×12 Toplam 1,5 asgari Ücret ** Belgenin ek olduğunu ve tek sigortalı olduğunu varsayıyoruz.   Asgari ücretx1/8×12 Toplam 1,5 asgari Ücret Belgenin ek olduğunu ve tek sigortalı olduğunu varsayıyoruz. Asgari ücretx1/8×12  oplam 1,5 asgari Ücret
TOPLAM 3,044  asgari Ücret yani asgari ücretin iki buçuk katından daha düşük ceza 3,044  asgari Ücret yani asgari ücretin iki buçuk katından daha düşük ceza 3,044  asgari Ücret yani asgari ücretin iki buçuk katından daha düşük ceza

SGK Müfettişi veya SGK denetmeni  inceleme sonucu sigortasız işçi çalıştığını  tespit yaparsa ödenecek cezalar:   

Sigortasız işçi çalıştıran işverene 1 yıl için asgari ücretin 38 katı İPC  uygulanır. İşletme defterinde, 32 kat,  İşveren defter tutmuyorsa özel inşaat gibi bu durumda 1 yıl için 29 asgari ücret  ceza ile karşı karşıya kalır.

Sigortasız işçi çalıştıran işverene uygulanacak İdari Para Cezaları Asgari ücrete göre belirlenir. 2018 yılı için;

Sigortasız işçi çalıştırdığı için işe giriş bildirgesi verilmediğinden 2 asgari ücret ceza ; 4.059 TL

Sigortasız işçi için aylık prim hizmet belgesinde her ay 2 asgari ücret ceza ; 4.059 TL

Ücret bordrosunda gösterilmediğinden her ay yarım asgari ücret ceza ; 1.014 TL

Yasal deftere kaydedilmemesinden her ay yarım asgari ücret ceza; 1.014 TL

Bunları topladığımız zaman 1 yıl için 38 Brüt Asgari ücret ; 77.121 TL

Sigortasız çalıştırılan ilgili dönem asgari ücret cezaları uygulanır. Gecikme cezaları eklenir.

Ceza nedeni Her ay için Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için) Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için ) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar (1 yıl için)
İşe giriş bildirgesi verilmemesinden dolayı Asgari Ücretx2 Asgari Ücretx2 Asgari Ücretx2 Asgari Ücretx2
Aylık Prim Hizmet belgesi verilmemesinden dolayı Her Ay için asgari ücretin 2 katı Asgari ücretx2x12 Toplam 24 asgari Ücret Asgari ücretx2x12 Toplam 24 asgari Ücret Asgari ücretx2x12 Toplam 24 asgari Ücret
Ücret bordrosunun geçersiz olmasından dolayı (Sigortasız çalıştırılan işçiye ait kayıtların olmaması nedeniyle ) Her Ay için asgari ücretin yarısı Asgari ücretx1/2x12Toplam 6  asgari Ücret Asgari ücretx1/2x12Toplam 6  asgari Ücret Asgari ücretx1/2×12 Üst sınırı geçtiği için üst sınır uygulanır Toplam 3 asgari Ücret
Yasal Defterin geçersiz olmasından dolayı (yasal defterde sigortasız çalıştırılan işçiye verilen ücretlerle ilgili kayıt olmadığı için Her Ay için asgari ücretin yarısı Asgari ücretx1/2x12Toplam 6  asgari Ücret Asgari ücretx1/2x12Toplam 6  asgari Ücret(ücret bordrosu ve defter geçersizliğinin üst sınırı ibraz etmemeyi geçemez) Defter tutmadığı için cezası yok
TOPLAM 38 kat asgari Ücret idari para cezası 32 kat asgari Ücret idari para cezası  29 kat asgari Ücret idari para cezası

Üst sınırı olan idari para cezaları

 Ücret bordrosunun geçersiz olmasından dolayı (Sigortasız çalıştırılan işçiye ait kayıtların olmaması nedeniyle ) Üst sınır ibraz etmeme cezasıdır.Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara en fazla :asgari ücret x12 Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar en fazla asgari ücret x 6 Defter tutmakla yükümlü olmayanlar en fazla asgari ücret x 3
Yasal Defterin geçersiz olmasından dolayı (yasal defterde sigortasız çalıştırılan işçiye verilen ücretlerle ilgili kayıt olmadığı için Üst sınır ibraz etmeme cezasıdır.Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara en fazla :asgari ücret x12 Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar en fazla asgari ücret x 6

Sigortasız işçi çalıştırıldığı  mahkeme kararıyla tespit edilmiş ise : Mahkeme Kararı sonucu sigortalıya hizmet verilmiş ise veya  diğer Kamu kuruluşlar denetim elemanlarınca tespit yapılmış ise bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden sigortasız çalıştığı SGK ya bildirilmiş ise ödeyeceğiniz cezalar. 1 yıl için ve 1  sigortasızı baz alıyoruz  .Eğer sigortasız sayısı artarsa aşağıdaki tabloya sadece  işe giriş bildirgesi cezası eklenir.Diğer cezalar sabit kalır.  (Buradaki fark işyeri kayıt ve belgeleri incelenmemiş ise )

  1. a) Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için 1 sigortalı ) : 26 asgari Ücret
  2. b)  Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için 1 sigortalı ) 26 asgari Ücret
  3. c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar (1 yıl için 1 sigortalı ) 26  asgari Ücret

İdari para cezası tablosu

Ceza nedeni Her ay için Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için) Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara  (1 yıl için ) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar  (1 yıl için)
İşe giriş bildirgesi verilmemesinden dolayı Asgari Ücretx2 Toplam 2 asgari Ücret Asgari Ücretx2 Asgari Ücretx2
Aylık Prim Hizmet belgesi verilmemesinden dolayı Her Ay için asgari ücretin 2 katı Asgari ücretx2x12 Toplam 24 asgari Ücret Asgari ücretx2x12 Toplam 24 asgari Ücret Asgari ücretx2x12 Toplam 24 asgari Ücret
TOPLAM 26 kat asgari Ücret idari para cezası 26 kat asgari Ücret idari para cezası 26  kat asgari Ücret idari para cezası

Yorumunuzu bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir