SGK Borcu Yapılandırma İçin Form Örneği Ve Adım Adım Doldurulması

SGK Borcu Yapılandırma İçin Form Örneği Ve Adım Adım Doldurulması

Bu form örneği sadece borcu olan işverenler içindir. Başvuru formu, en geç 31/12/2014 tarihine kadar e-Sigorta kanalıyla gönderilecek ya da işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine elden verilecek veya posta kanalıyla gönderilmesi gerekmektedir.

FORM doldurulurken dikkat edilmesi gereken hususlar:

Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo ya da APS gönderilerinin tercih edildiği durumlarda, başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

Yapılandırılan borçlar için peşin ödeme veya taksitle ödeme seçeneklerinden biri tercih edilecektir.

Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçların tamamının en geç 02/02/2015 tarihine kadar ödenmesi şarttır.

Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç tutarına altı eşit taksit için % 5, dokuz eşit taksit için % 7, on iki eşit taksit için %10, onsekiz eşit taksit için % 15,yirmidört eşit taksit için % 20, otuz eşit taksit için % 25, otuzaltı eşit taksit için % 30, kırkiki eşit taksit için % 35

taksitlendirme farkı ilave edilecek olup, ilk taksit ödeme süresi taksitlendirme farkı ilave edilecek olup, ilktaksit ödeme süresi 02/02/2015 tarihinde sona erecektir.

5) Yapılandırılan borçlar için özel sektör işyeri işverenlerince 18 eşit taksite kadar, il özel idareleri,belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca 36 eşit taksite kadar,

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince 42 eşit taksite kadar (42 dahil) taksitlendirme

talebinde bulunulabilecektir. Diğer kamu idarelerince en fazla 18 eşit taksit talebinde bulunulabilecektir.

Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, taksitler ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecektir.

Kapsama giren tüm borç türleri için aynı ödeme şekli (peşin veya taksitle ödeme) tercih edilebileceği gibi, bir borç türü için peşin, diğer borç türleri için taksitle ödeme yolu veya bir borç türü için farklı sayıda taksit,

diğer borç türü için farklı sayıda taksit seçilebilecektir.

Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin belirtilmemiş olması halinde, borcun seçilebilecek azami taksit süresi içinde ödenmek istenildiği kabul edilecektir.

Kapsama giren borçlar için peşin ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen 1/6/2015 tarihine kadar başvuruda bulunulması halinde, peşin ödeme başvuruları, talep edilecek taksit sayısına göre;

Başvuru sırasında, hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen,borcun tercih edilen taksit süresinden daha kısa taksit süresi içinde ödenecek olması halinde, taksitlendirme farkı ilgili katsayıya göre hesaplanacaktır.

Kapsama giren borçlarla ilgili dava açılmış ise davalardan feragat edildiğine dair mahkemeye hitaben yazılarak ilgili mahkemeye verilen havaleli dilekçenin bir örneğinin form ekinde başvuruda bulunulan birime verilmesi gerekmektedir.

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirmesi devam eden borçların geçici 60 ıncı madde kapsamında yapılandırılmasının istenilmesi halinde bu başvuru formunun ilgili bölümünün işaretlenmesi gerekmektedir.

FORM doldurulurken dikkat edilmesi gereken hususlar:

Yorumunuzu bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir