İşçilerin Yurtdışı Borçlanması SSK’ya Sayılır

İşçilerin Yurtdışı Borçlanması SSK’ya Sayılır

Yargıtay tarafından da onan Ankara 1. İş Mahkemesinin kararı ile Türkiye’de hiç sigortası olmayan gurbetçi işçilerin yaptıkları yurtdışı borçlanmanın Bağ-Kur’a değil, SSK’ya sayılması ile Almanya işe girişlerinin de Türkiye için işe giriş tarihi olduğuna karar verildi….

Gurbetçi işçi, R.Y. uzun yıllar Almanya’da çalışmış ve sonrasında Türkiye’ye gelip, Almanya’da geçen çalışmalarını borçlanmak istemişti. SGK, senin Türkiye’de hiç çalışman yok diyerek, (Sosyal Güvenlik Reformu ile) 2008 yılında getirilen uygulama ile işçi R.Y.’nin yurtdışı borçlanmasını Bağ-Kur’a saydı ve hem daha geç emekli edip hem de daha az emekli aylığı vermeyi amaçladı.
Ancak, gurbetçi işçi R.Y. hakkını araması için Av. Alpaslan Küçükdağ’a başvurup Ankara’da dava açtı. Dava sonunda Ankara 1. İş Mahkemesi güzel bir karara imza attı.

***GEREKÇELİ KARARA GÖRE;
“…Davacının yurt dışında geçen bir kısım hizmetlerini borçlanması için davalı Kuruma müracaat ettiği, Kurumca davacının Türkiye’de hiçbir sosyal güvenlik kurumuna tabi çalışmasının olmadığı gerekçesiyle 5510 sayılı Kanun’un 4,1-b maddesi (Bağ-Kur) kapsamında değerlendirilerek işlem yapıldığı, Türk-Alman sosyal güvenlik sözleşmesinin 29. maddesinin 4. bendine göre bir kimsenin Türk sigortasına girişten önce bir Alman Rant sigortasına girmiş bulunması halinde Alman Rant sigortasına girişi Türk sigortasına girişi olarak kabul edilir hükmüne göre, davacının 26.03.2010 tarihli borçlanma talebinin 4/1-a (SSK) kapsamında geçerli olduğunun tespitine ve davanın kabulüne karar verilip,
-Davacının sigorta başlangıç tarihinin 15.11.1978 olduğunun tespitine,
-26.03.2010 tarihli borçlanma talebinin kabulüne, aksine Kurum işleminin iptaline, karar verilmiştir.”
Karardaki en önemli husus, 3201 sayılı Kanun’da 2008 yılında yapılan değişiklik ile Türkiye’de sigortası olmayan gurbetçilerin yurtdışındaki geçen çalışma sürelerini borçlansalar bile bu borçlanma Bağ-Kur’a sayılıyordu artık dava açanlar SGK’yı dize getirip, SSK’ya saydıracaklar.
İkinci önemli husus ise Almanya işe giriş tarihinin Türkiye içinde işe giriş tarihi kabul edilmesidir ki bu durumda davacı işçi 9000 gün prim ödeme yerine 5000 gün prim ödeyip emekli olacak. 9000 ödeseydi alacağı emekli aylığından da daha fazla para alacak, zira Türkiye’dekiler çalıştıkça alacakları emekli maaşlarını düşürüyorlar, gurbetçiler de borçlandıkla maaşlarını düşürüyorlar.

***YARGITAY DA ONADI
Mahkeminin bu iki güzel kararı içeren hükmünü, SGK Yargıtay 10. Hukuk Dairesinden temyiz etti ama Daire, 2011/18418 esas sayılı kararı ile Ankara 1. İş Mahkemesinin kararını aynen onadı.

“T.C. YARGITAY 10.Hukuk Dairesi
Esas 2011/18418, Karar 2011/20014
Y A R G I T A Y İ L Â M I
Davacı : R.Y adına Av. Alpaslan Küçükdağ
Davalı : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Dava, sigortalılık başlangıç tarihinin Alman Rant Sigortasına giriş tarihi olan 15.11.1978 tarihinin, hizmet başlangıcı olarak kabulü ve 26.03.2010 tarihli borçlanma talebinin geçerli olduğunun tespiti istemine ilişkindir.
Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar vermiştir.
Hükmün, davalı Kurum avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayanağı maddî delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA , 26.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi. “

Yorumunuzu bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir